persian english

مجوزهای اداره بهداشت و درمان

 آزمایشگاه آزمون کیفیت افق با مجوز رسمی از وزارت بهداشت بشماره 664/58584 مورخ 1396/05/15